Num 14:8 “As YAHWEH 'n welbehae in ons het, sal Hy ons in hierdie land inbring en dit aan ons gee, 'n land wat oorloop van melk en heuning.”

Abba Vader het 16 van ons aan die kraag uit Suid-Afrika gelei om saam met Hom te wandel in Sy beloofde land.

Dag 1:

Vanaf Tel Aviv na Eilat het Abba Vader aan ons Sy land bekend gestel en soos wat ons verby Beer Sheba gery het, het Abba Vader met ons begin praat oor verbond want Hy is ‘n God van verbond!!

Abiméleg sê in Gen 21:22 “God is met jou in alles wat jy doen.” M.a.w Abiméleg kon sien Abba Vader is met Abraham in alles wat hy doen. Is dit iets wat ander in jou kan raaksien as jy in verbond saam met Abba Vader wandel?

Ons het in EILAT gearriveer en op ‘n bootvaart gegaan op die Rooi See. Om te sien hoe groot die Rooi See is en watse wonderwerk Abba Vader verrig het vir Sy volk toe hulle voor die Rooi See te staan kom met die gevaarlikste weermag wat in hulle nekke blaas – dit is ongelooflik!

Ons vertrek na Timna Park.
Die naam Timna kom van die Hebreeuse werkwoord “mana” wat beteken “om te weerhou” of “om terug te hou.” Maar niks het ons terug gehou om Abba Vader se aangesig te soek nie!!

Timna is die naam van die vallei en die berg en daar staan ‘n replika van ‘n Tabernakel, ‘n Heiligdom van Abba Vader, waar ons oornag het in die woestyn. In so Heiligdom het Abba Vader saam met Sy volk gewandel. Kettings het die aand gebreek soos wat ons Abba Vader aanbid het en ervaar het hoe Hy met ons is daar by die Tabernakel!!

Dag 2:

Ons vertrek na MASADA wat “vesting” in Hebreeus beteken. Dit is geleë aan die Oostelike rand van die woestyn Judea, met ‘n uitsig oor die Dooie See. Herodes die Grote het tussen 37 en 31 vC twee paleise vir hom op die berg gebou. Eens luukse paleis van koning Herodus. Hier het die tragiese verhaal van Eleazer Ben Yair en sy 959 Joodse volgelinge, wat massa-selfmoord gepleeg het as om hulle in die Romeinse besetters oor te gee, afgespeel.

Ein Gedi “Spring of the Goat”
Abba Vader se Woord leer ons dat amper 3 000 jaar gelede het Dawid vir koning Saul by Ein Gedi weg gekruip. Toe Dawid koning Saul verras het en sy lewe gespaar het nadat hy hom ongewapend bevind het, het Saul gesê Dawid sal sy troon nog neem. (1 Samuel 23:29 en 24: 1-2)
Ein Gedi het as 'n waterbron gedien tydens Bybelse tye (Josua 15:62, I Samuel 24: 1-2). Die fontein begin 656 voet bo die Dooie See en vloei tot in die Dooie See.

Psalm 63, is ook 'n Psalm van Dawid wat hy geskryf het in die woestyn hier by Ein Gedi.
Soos wat ons by die Waterval gesit het, het Abba Vader ons kom beklee met Sy Woord al het mense tussen ons deur gestap.

Ons het die middag saam almal in die Dooie See geswem wat 40 grade warm was.

Die Dooie See is die laagste plek op aarde - 146 meter onder seevlak.
Die Dooie See word sestien keer in Woord genoem. Die Dooie See word hoofsaaklik genoem om die grense van die Beloofde Land te beskryf.

MASADA

EIN GEDI

DOOIE SEE

 

Dag 3:

Ons het vertrek na QUMRAN waar die Dead Sea Scrolls gevind was. Duplikaatrolle (Torah, Bybelse boeke en ook rolle wat nie in die Bybel gevind word nie) is hier te siene.

Bethabara - Qasr al Yahud
"Huis van die ford of kruispunt" is die naam wat gebruik word deur sommige weergawes van die Nuwe Testament vir die terrein "Oos van die Jordaan" waar Johannes die Doper gepreek en gedoop het.

Dis hier waar hy vir Yeshua gedoop het, en waar hy met 'n groep priesters en Leviete vergader het wat gestuur is deur die Fariseërs om sy bediening te ondersoek.
Klomp van ons is ook hier gedoop en wat ‘n amazing ervaring.

Jericho
Jerigo, die oudste en bekendste stad ter wêreld. Hierdie stad is deur Josua vernietig (die eerste stad) toe die Israeliete ‘n opdrag van Abba Vader ontvang het.

Eers was ons die Berg van Versoeking op met ‘n kabelkarretjie waar ons saam Abba Vader se Woord bestudeer het oor die drie versoekings wat opgeskrywe staan in die Woord.

Ons het die fontein van Elisa gesien en die boom wat aangedui word as Saggeus se Wildevyeboom.

Ons oornag in Tiberias langs die see van Galiléa

QUMRAN

BETABARA

JERIGO

 

Dag 4:

Stop 1: Berg van Saligsprekinge.
Dis hier waar Yeshua Sy bergpredikasie gelewer het. Lees Mat 5-7.

Kapernaum:
Kapernaum, 'n dominante instelling in die bediening van Yeshua. Kapernaum was die middelpunt van die visserybedryf. Ons het hier onder ‘n boom gesit langs die see van Galiléa en Abba Vader se Woord bestudeer.
Soos in Mattheus 4:13 het Yeshua van Nasaret na die hart van Galiléa, Kapérnaüm gegaan. Yeshua het ook Matteus die tollenaar van die dorp Kapernaum aan die Noord-Westelike kus van die See van Galilea geroep om Hom te volg.
Ons het saam gaan sit in die Eremos Grot waar Yeshua afgesonder het en Abba Vader genader het in gebed.

Mensa Christi kerk
Voor Yeshua se hemelvaart het Hy in Sy opgestane liggaam aan sewe van Sy dissipels verskyn vir 'n finale wonderwerk van visvang by die See van Galilea (Joh 21:1-1). Hy het vir hulle visgebraai en dis hier waar Hy vir Petrus gevra het: “Petrus het jy my lief?”

 

EREMOS

KAPERNAUM

GALILEA

 

Dag 5:

Magdala
Die tuisdorp van Maria Magdalena. In die tyd van Yeshua was dit ‘n vooruitstrewende vissersdorpie. Argeoloë het die oorblyfsels van die dorpie wat uit die dae van Yeshua dateer, blootgelê wat ‘n Bisantynse klooster en ‘n mosaïekvloer van ‘n vissersboot uitbeeld. Die omgewing staan vandag bekend as Migdal.

Banias,
Ook bekend as Bybelse Sesarea-Filippi (Matt 16:13), Baäl-Gad (Josua 11:17; 12: 7; 13: 5), Baal-Hermon (Rigters 3: 3) en is een van die drie oorspronge van die Jordaanrivier wat aan die voetheuwels van die Hermongebergte geleё is.
Dis hier waar Yeshua Sy dissipels gevra het in Mat 16:13-17 “EN toe Jesus in die streke van Cesaréa-Filíppi kom, vra Hy sy dissipels en sê: Wie sê die mense dat Ek, die Seun van die mens, is? En hulle antwoord: Sommige Johannes die Doper, en sommige Elía, en ander Jeremia of een van die profete. Hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is Ek? En Simon Petrus antwoord en sê: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom: Salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemele is.”
Baie interessant dat Yeshua nogal spesifiek hier vra: “Wie sê julle is Ek”
Ons het hier amazing tyd saam spandeer en elkeen teen ‘n rots gaan staan .... en gevra om gedoop te word met die Heilige Gees. Soos wat die water van berg Hermon afloop (Ps 133) het ons gevra dat Abba Vader ook so Sy salwing en eenheid oor ons sal giet.
Nasaret
Ons besoek “Nazareth Village” waar ons in tyd terug geneem word na die dae toe Yeshua as kind in hierdie omgewing groot geword het.
Onthou Natánael sê in Joh 1:47 “Kan daar uit Násaret iets goeds wees?”

 

MAGDALA

 

BANIAS

 

NASARET

 

Dag 6:

MEGIDDO - ARMAGEDDON
By Megiddo het ons ‘n pragtige uitsig geniet oor die vlakte van Armageddon waar die finale slag volgens die Woord in die laaste dae sal plaasvind.
Die opgrawings toon rondom 26 nedersettings op mekaar waarvan die oudste uit ongeveer 4000 v.C. gedateer is.
Josua het die stad ingeneem en gedurende die regering van Salomo was Megiddo een van die stede wat met strydwaens versterk was.
Die woord Armagéddon verskyn slegs een keer in die Griekse Nuwe Testament in Ope 16:16.
Die Hebreeus se Naam is Megiddo wat beteken: "a mountain or range of hills.”
Word ook genoem “Mountain of Assembly.” Ook sien ons van hieraf waar Gideon en sy 300 manne oorwinning behaal het.

BERG KARMEL
Ook van Berg Karmel het ons die indrukwekkende uitsig oor die vlakte van Armageddon geniet, waar die finale slag volgens die Skrif in die laaste dae sal plaasvind.
Dit is hier waar Elia die Baälpriesters om die lewe gebring het.

CAESAREA
By Caesarea het ons die oorblyfsels van ‘n kruisvaardervesting en die gerestoureerde Romeinse amfiteater besoek.
Caesarea is in die 13de jaar voor Christus deur Herodus die Grote gebou, en dit was ook die tuisdorp van Pontius Pilatus, Filippus en Cornelius.

caesarea

BETLEHEM “HOUSE OF BREAD”
Die geboorteplek van Yeshua waar ons ook die herdersvelde sien. Miga 5:1 en Matt 2:1-8. ’n Stad geleë 8 kilometer suid van Jerusalem. In Hebreeus beteken Betlehem “huis van brood”; dit word ook genoem Efrata, wat “vrugbaar” beteken.
Betlehem is ook die plek waar Ragel begrawe is sien Gen 35:19 en Gen 48:7.

  • Rut en Boas het ook Betlehem gewoon sien Rut 1:22. En dis waar Samuel vir Dawid gesalf het as Koning sien 1 Sam 16:1-13, 1 Sam 17:12-15 en 1 Sam 20:6;28.
  • Dis waar Herodes ook die kinders laat doodmaak het. Matt 2:16.

 

ARMAGEDDON

 

BERG-KARMEL

 

CAESAREA

 

Dag 7:

JERUSALEM

DIE VERHAAL van Jerusalem is so oud soos die spreekwoordelike berge.
Abba Vader het Jerusalem verkies as ‘n plek waar Hy Homself aan Israel én die hele wêreld sou openbaar. Groot en wonderlike dinge gaan nog in die toekoms ook hier gebeur.
Die heilsgeskiedenis van Jerusalem het 4000 jaar gelede begin toe ‘n Man van God, Melgisédek, die koning van Salem was. Lees gerus Hebreërs 7:1-3.
Melgisédek was die priester-koning van geregtigheid en vrede. Abraham het na Salem gegaan (waar die latere Jerusalem op die berg Sion en die tempelberg, Moria, gebou is) om tiendes aan Melgisédek te gee. Só sou Israel én miljoene kinders van Abba Vader in die eeue wat kom, na die “huis” van Abba Vader optrek om hulle besittings én hulle lewens aan Hom te offer.
Abraham het later na die berg Moria teruggekeer om sy seun Isak aan die Here te offer. Abba Vader se opdrag aan hom was: “Neem jou seun, jou enigste, wat jy liefhet, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as brandoffer op een van die berge wat Ek jou sal aanwys” (Gen. 22:2).
Hier, waar die tempel van Abba Vader ‘n duisend jaar later gebou sou word, en baie diere geoffer sou word as heenwysings na die uiteindelike offer van die Seun van God nét buite Jerusalem, moes Abraham sy enigste seun aan die Here offer. Isak was ‘n tipe van Yeshua want hy moes onskuldig geoffer word nadat hy die hout vir die brandoffer op sy eie skouers gedra het. Op die laaste oomblik het Abba Vader ‘n bok aan Abraham gegee om in die plek van Isak te offer, want Isak was maar net ‘n tipe van die lam van God wat in die volheid van die tyd vir die sondes van die hele wêreld geoffer sou word.
Hierdie plek, waar Melgisédek priester was en waar Abraham sy seun aan Abba Vader moes offer, was baie spesiaal omdat dit deur Abba Vader self uitgekies is om sy Naam daar te laat woon. Vyfhonderd jaar ná Abraham het Moses aan die volk gesê: “Julle sal deur die Jordaan trek en woon in die land wat die HERE julle God julle laat erwe… Dan moet julle na die plek wat die HERE julle God sal uitkies om sy Naam daar te laat woon, alles bring wat ek julle beveel: julle brandoffers en julle slagoffers, julle tiendes en die offergawe van julle hand…” (Deut. 12:10-11).
Nog vyfhonderd jaar later, m.a.w. ‘n duisend jaar voor Yeshua, het koning Dawid die stad Jerusalem van die Jebusiete verower en dit Jerusalem genoem: dit beteken “Vredebesit.” Die stad is ook “Sion” genoem as gevolg van die berg Sion waarop dit gebou is, en “Die Stad van Dawid.”
Koning Dawid was die belangrikste vegtende koning wat ooit in Jerusalem regeer het. Hy het groot oorwinnings vir die Here behaal. Dit was ook uit die geslag van Dawid dat die Messias gebore is. Dawid wou vir Abba Vader ‘n huis in Jerusalem bou, maar Abba Vader het gesê dat sy seun ná hom die huis sou bou (2 Sam. 12-13).
Nadat Salomo die tempel gebou het, het Abba Vader gesê: “Ek het hierdie huis wat jy gebou het, geheilig deur my Naam daar te vestig tot in ewigheid” (1 Kon. 9:3). Jerusalem is deur Abba Vader genoem: “Die stad wat Ek vir My verkies het om my Naam daar te vestig” (1 Kon. 11:36). Abba Vader se Naam YHVH is vir ewig aan Jerusalem verbonde.

Olyfberg

Van die Olyfberg af (ook waar Yeshua weer Sy voete sal neersit) het ons ‘n pragtige uitsig oor die Ou Stad van Jerusalem gehad.
Hier van die Olyfberg af het Yeshua sy dissipels gestuur om die donkie te gaan haal waarop Hy Jerusalem binnegery het.

Die tuin van Getsemane

Die Tuin van Getsemane waar Yeshua gebid het. Judas het Jesus hier verraai en is Hy na Kajafas geneem om aangekla en verhoor te word.
Die “Kerk van alle Nasies” is in hierdie tuin geleë waar verskeie Olyfbome vandag steeds groei.
Ons het die huis van Kajafas die hoëpriester, bekend as “Petrus in Galicantu” gaan besoek.
Dit was hier waar Petrus Yeshua drie maal verloën het. Gallicantu beteken “die kraai van die hoenderhaan”.
Ou stad van Dawid
Ons besoek die Stad van Dawid waar die poel van Siloam en Hiskia se tonnel tot vandag toe nog te sien is.

Ons besoek die klaagmuur, die allerheiligste plek vir die Jode en ons het ‘n begeleide toer onderneem deur die tonnels onder die Westelike stadsmuur.

 

JERUSALEM

 

Dag 8:

Ons het die tuin graf besoek.....

Hier het een van die plaaslike personeel ons verduidelik waarom hierdie plek die waarskynlike graf van Yeshua is. Ons het saam nagmaal geniet en toe Via Dolorosa gaan stap waar Yeshua gestap het ....

Jerusalem Ou stadsmure gaan loop:

Die aand weer die Ou stad van Dawid gaan besoek waar ons die storie van Nehemia gekyk het teen die mure.

 

JERUSALEM

 

Dag 9:

Bad van Betesda besoek

Shiloh
‘n Antieke stad wat in die Ou-Testament na verwys word. Dit was die hoof aanbiddingsplek vir die Israeliete voordat die eerste tempel in Jerusalem gebou is. Dit is hier waar die ark en tabernakel gedurende die tyd van die Rigters gesteel was, en waar Hanna se seun Samuel Abba Vader onder die leiding van Eli gedien het.

 

BAD VAN BETESDA

SHILO

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click