Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Torah: Deut 32:1 – Deut 32:52
Haftarah: 2 Sam 22:1 - 51
B’rit Hadashah: Ope 14-15; Efe ‪5:26; Tit 3:5; Heb ‪10:22; 1 Kor 10:4; 1 Pet. 2:6; Joh ‪20:26 - 21:25 Joh 6:26-35

Die woord Ha'azinu beteken letterlik 'hoor of gee oor', 'n uitdrukking wat ook beteken 'luister hierna'. Dit is ook die naam van die drie-en-vyftigste en tweede laaste lesing uit die Torah.

Dit is ook die eerste woorde van die lied van Moses, wat begin met die woorde in Deut 32:1 “LUISTER, o hemele, dat ek kan spreek, en laat die aarde hoor die woorde van my mond.” Hierdie week se Torah gedeelte is slegs een hoofstuk lank en die meerderheid daarvan is die lied van Moses. Die lied van Moses is 'n profetiese Goddelike uitspraak wat die kinders van Israel waarsku oor afvalligheid wat kom en die gevolglike toorn van Abba Vader. Na afloop van die lied word Moses aangesê om die berg Nebo op te klim en om oor die beloofde land uit te kyk voordat hy sterf.

So in die Torah gedeelte vir die week sien ons:
•       Deut 31:30 – Die liedjie van Moses
•       Deut 32:48 – Moses se laaste dae
In die profete:
•       2 Sam 22:1 – David se liedjie van danksegging
 
Die Lied van Moses het eeue terug die toekoms in geloer, om die lig van die finale verlossing te openbaar. Nou die boek Openbaring het die lied 'n ander naam gegee naamlik 'die lied van die lam.’ Abba Vader het Moses opdrag gegee om 'n lied te komponeer en dit aan die kinders van Israel te leer. Die kinders van Israel het die lied gememoriseer en van geslag tot geslag oorgedra. Die lied, wat die komende afvalligheid van Israel en die daaropvolgende oordeel van Abba Vader oor die nasie beskryf, dien as 'n getuie vir alle geslagte. Abba Vader het vir Moses gesê in Deut 31:20 " Want Ek sal hulle inbring in die land wat Ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het, wat oorloop van melk en heuning, en hulle sal eet en versadig en vet word; dan sal hulle afwyk na ander gode en dié dien, en hulle sal My verag en my verbond verbreek.” Die lied verduidelik die rampspoed wat die nasie sal tref wanneer hulle in afvalligheid verval, maar dit word afgesluit met die hoop op die finale verlossing en Abba Vader se oordeel oor die nasies. Die lied roep die kinders van Israel op om uit die verlede te leer en na die toekoms te kyk. Iets wat ons ook moet doen. Die lied waarsku hulle vir die gevare van afvalligheid en verbreking van die verbond, en dit herinner hulle daaraan dat die uiteindelike doel die finale verlossing is.

Moses het die lied gekomponeer en die kinders van Israel toe bymekaar laat kom om dit vir hulle te leer. Hy het vir hulle gesê in Deut 31:29 “Want ek weet dat julle ná my dood gewis verderflik sal handel en sal afwyk van die weg wat ek julle beveel het, sodat die onheil julle aan die einde van die dae sal teëkom, omdat julle sal doen wat verkeerd is in die oë van die Here om Hom deur die werk van julle hande te terg.” Soos die Lied van Moses, kyk die boek Openbaring ook na die komende tyd van Abba Vader se toorn op die aarde. Alhoewel Hy die kinders van Israel vir hul wandade sal straf, sal Hy uiteindelik Sy volk red en hulle verlos.
Die lied van Moses eindig met die triomfanklike beskrywing van die tyd van wraak wanneer Abba Vader se volk uiteindelik verlos en geregverdig sal word. Die boek Openbaring praat van die toekoms waartydens Abba Vader direk ingryp in menslike gebeure en Sy wraak losmaak op die goddelose nasies wat Sy kinders gemartel het. Terwyl Abba Vader se toorn oor die aarde uit gestort word, berig Openbaring 15 'n gesig van ‘n martelaar wat voor die troon van Abba Vader staan en sing … 'die lied van Moses, die dienskneg van Abba Vader en die lied van die Lam' (Ope 15:3).

Die wat nie die Torah (die eerste 5 boeke in die Woord) ken nie, het die titel “lied van die lam” dikwels verkeerdelik verstaan as verwysing na die kort liturgiese refrein wat in Openbaring 15: 3-4 aangebied word. In plaas daarvan beoog die skrywer van Openbaring dat sy lesers moet verstaan dat die siele van die regverdige martelare die woorde van Deuteronomium 32 voor die troon sal sing.

Hy noem die 'Lied van Moses' met 'n nuwe titel: 'Lied van die Lam'. Die siele van die martelare sal die Lied van Moses afsluit met die kort liturgiese refrein wat in Openbaring 15:3-4 verskyn wat sê: “En hulle het die lied gesing van Moses, die dienskneg van God, en die lied van die Lam, en gesê: Groot en wonderlik is U werke, Here God, Almagtige; regverdig en waaragtig is U weë, o Koning van die heiliges! Wie sal U nie vrees nie, Here, en U Naam nie verheerlik nie? Want U alleen is heilig; want al die nasies sal kom en voor U aanbid, omdat U regverdige dade openbaar geword het.”

So die vraag is: waarom verwys die skrywer van die boek Openbaring na die lied van Moses as die “lied van die lam”? Omdat die Messias die Een sal wees van die finale verlossing waarvan die lied spreek. Yeshua sal Abba Vader se kinders regverdig soos Moses in die lied voorspel het. Want sien wanneer ons die lied van Moses bestudeer, bestudeer ons die werk van die Messias. Alles gaan oor Yeshua!! Paulus sê in Kol ‪1:17 “Yeshua is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.” Net so gaan Abba Vader se afsprake, Sy feestye alles oor Yeshua. Jy sien Abba Vader se feeste wat Hy ingestel het, is soos ‘n padkaart waarvolgens ons, ons eindbestemming kan sien en bepaal hoe naby ons aan ons bestemming is.
Ons weet ons is nou in die feesseisoen van Tabernakels en die eerste fees van die laaste seisoen was die fees van trompette wat Saterdag middag ‪18h00 gestop het en dan  presies tien dae later is dit die fees van Versoening (Yom Kippur). Die tien dae tussen die Fees van Trompette (Yom Teruah) en die Dag van Versoening (Yom Kippur) staan bekend as die Dae van Ontsag (Days of Awe), 10 dae van Afgesonderde en Heilige Ontsag (Days of Awe)(Yamim Noraim).

Dit  is ‘n tyd van selfondersoek, verootmoediging en gebed. Dit is ‘n geleentheid om dit wat in jou persoonlike lewe verkeerd is, reg te stel, asook om jou skuld te betaal en ander te vergewe. Dit is ook ‘n geleentheid om aan die behoeftiges te gee. Hulle het ook gepraat van die “ten days of repentance”. Die volgende fees, die sesde fees van Abba Vader, die fees van Versoening is een dag lank en was ‘n nasionale dag waar die volk van Abba Vader hulle moes skoonmaak en hulle sondes moes bely. Dit was die een dag in die jaar wanneer die hoëpriester agter die “veil” kon ingaan in die allerheiligste, in die “holy of holies” en die bloed van die lam wat geoffer is 7 keer gaan besprinkel het op die genadetroon sodat Abba Vader die volk genadig kon wees en dat hierdie lam se bloed die sonde van die volk kon dek. Dit is wat die woord “atonement” wat in hierdie fees voorkom beteken. “Atonement” beteken to “cover”. Die hoëpriester het die bloed besprinkel op die genadetroon wat die ark se deksel was sodat hierdie bloed die sondes kon dek van die volk.

Dit was die een dag in die jaar wat Abba Vader die sonde van die volk geoordeel het en dit was ‘n dag wat hulle bely  het voor Abba Vader, wat hulle gesmeek het om vergifnis. Abba Vader leer vir Moses in Lev 16 dit is hoe jy hierdie offer moet bring. Hierdie bloed is wat moet betaal vir dood, want die bloed is lewe en sonde bring dood. Die bloed moet betaal, maar Moses moes luister want daar was ‘n manier wat die hoëpriester moes betaal vir die hele volk. Presies hoe Abba Vader vir Moses geleer het hoe om dit te doen het Yeshua ook kom vervul. Dit is hoekom Yeshua sê, "Ek het nie gekom om die wet te kom vernietig nie, maar om dit te kom vervul." (Mat ‪5:17). Die rigtingwysers in die Ou Testament wys ons hierdie pad wat Yeshua gestap het want alles gaan oor Yeshua. Levitikus 16 praat van hoe hierdie offer gebring moes word na die tabernakel toe. In die voorhof was die altaar waar die bok of die bul geoffer was en dan was daar die WASKOM gewees waar die hoëpriester sy hande moes was en homself moes reinig om in die heilige in te gaan. Die hoëpriester mag net een keer per jaar in die allerheiligste in gegaan het, en dit was die dag van versoening. Nadat die offer gemaak is, het hy gegaan na die verbondsark toe  agter die "veil".
Levitikus 16 sê dat Abba Vader soos ‘n wolk bo die deksel  van die ark sal wees, ‘n wolk oor die ark wat Sy teenwoordigheid sal wees. Hierdie wolk wat bo die deksel was was die “shekinah glory”. Dan het die hoëpriester in gekom wat die offer gemaak het en dan het hy ‘n bakkie gehad met die bloed van hierdie dier wat geoffer is. Dan sê Abba Vader vir Moses wat die hoëpriester moet doen, hy moes die bloed gevat het en met sy vingers sewe keer die bloed gesprinkel voor die versoenings deksel, “the mercy seat”. Wanneer hy dit gedoen het, het hy uitgekom en na die altaar toe gegaan en dan het hy sewe keer op die altaar ook hierdie bloed gesprinkel. Die getal sewe beteken hierdie volmaaktheid, hierdie volledigheid, hierdie perfektheid van Abba Vader en Abba Vader leer Moses en sê vir hom om die volmaakte van die verlossing, die versoening vir julle sondes om die vrymaking van hierdie volk en van die hoëpriester en sy familie te kry, moet die bloed sewe keer besprinkel word. Net so kom Yeshua as die perfekte Offerlam en raai op hoeveel plekke het Yeshua Sy  bloed gestort? Op sewe plekke kom stort Yeshua Sy bloed vir my en jou!
 
Kom ons bid saam:
Abba Vader, Koning van my hart, ek loof en prys U. Vader dankie dankie vir U afsprake met my. Vader leer my U geheimenisse ... meer en meer van U. Ek bid alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Amein. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click