Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Torah: Deut 31:1-30
Haftarah: Hos 14:1-10; Mig 7:18-20; Joel 2:15-27
B’rit hadashah: Heb 13:5-8

Goeiedag en welkom by parashah 52, vaylekh, Moses gaan. Hierdie is weer een van daardie spesiale parashiot wat slegs op sy eie gelees word in skrikkeljare, om elke ander jaar gelees te word tesame met parashah 51. So, ons weet teen hierdie tyd dat Vader dan ‘n baie spesiale boodskap het waarop lig moet val, juis in ‘n tyd soos hierdie. Parashah 52 begin met Moses wat vir die volk sê dat hy nou al 120 jaar oud is en dat hy nou nie verder saam met hul kan gaan nie, ook omdat YHVH gesê het dat dit Joshua moet wees wat die volk in Kanaän inlei. Joshua se naam beteken ‘YHVH is verlossing’ en die prentjie van Joshua en Messias-Yeshua weet ons nou al teen hierdie tyd hou baie nou verband. Sien, daar word sommer aan die begin van parashah 52 vir ons beklemtoon dat ons slegs die belofte oor ons lewe kan binneloop deur Yeshua wat die weg maak; Verlossing uit YHVH. Yeshua is die Weg, Hy is die Deur en Hy is die enigste manier wat ons toegerus kan word vir ‘n lewe van roeping en bediening. Ons weet dat die Beloofde Land die prentjie voorstel van die belofte wat Vader voor ons geboorte oor ons lewe gehad het, die belofte en die droom van ons bediening wat hand-in-hand sal wandel met Sy Teenwoordigheid, Sy toerusting, Sy vermoeë en wedergeboorte in Yeshua ís die enigste manier om hierdie droom te leef, net soos Joshua die enigste leier was wat die Israeliete in die Beloofde Land in kon lei. Wanneer ons tot Yeshua wedergebore word in water in Gees, word ons aangemoedig met die woorde in Deut 31:6 “Wees onveranderlik sterk en dapper; moenie vir hulle bang wees of bewe nie, want YHVH, jou God, is die Een wat saam met jou gaan; Hy sal jou nie in die steek laat of jou verlaat nie.” (Deut 4:31). Wat ‘n wonderlike belofte om aan vas te hou, ongeag van watter tyd en onder watter omstandighede ookal ons bedieningswerk in die skepping moet verrig… Wees onveranderlik sterk en dapper, moenie bang wees en bewe nie, want Pappa God is ALTYD by jou en Hy sal voor loop!
 
Dan laat kom Moses vir Joshua en sê vir hom in Deut 31:7-8 “Wees onveranderlik sterk en dapper, want jy sal saam met hierdie volk in die land ingaan, wat YHVH aan julle vaders met ‘n eed beloof het om aan hulle te gee en jy sal dit vir hulle gee as ‘n erfenis. YHVH is die Een wat voor jou uitgaan. Hy sal by jou wees; Hy sal jou nie in die steek laat of jou verlaat nie. Moenie bang of ontmoedig wees nie.” So, dit is amper of Moses sy boodskap aan die Israeliete herhaal hier aan Joshua. Wees onveranderlik sterk en dapper, moenie bang wees nie, want Pappa God is ALTYD by jou en Hy sal voor loop, maak nie saak watter verantwoordelikheid op jou skouers rus nie. Sien, dit het my aandag gevang dat Joshua die een was wat vir die volk die land as erfenis géé. Maar wat kan Joshua gee as die land nie aan hom behoort het nie? Ons moet dalk eerder soek wat Yeshua vir ons as erfenis kan gee, aangesien álles in die skepping aan Hom behoort.
 
Dan word daar genoem in Deut 31:10-13 van die jaar van sh’mittah, die jaar van kwytskelding van skuld gedurende die fees van Sukkot. Hierdie gedeelte vat ons terug na Lev 25:21-22, maar volgende jaar (2021) is dalk ‘n beter tyd om hieroor te gesels aangesien 2021-2022 wel hierdie tydperk sal verteenwoordig. En dan, shame, raak ons amper bietjie hartseer wat dit is nou Moses se tyd om die aarde te groet (Deut 31:14), maar nie voordat YHVH Elohim self profeteer vanuit die wolk binne die tabernakel aangaande die afgodsaanbidding van Israeliete in die toekoms nie. En Abba beskryf hoe Hy Sy gesig van die Israeliete sal wegdraai en dan sê Abba, skryf hierdie liedjie van parashah 53 (Deut 32:1-43) wat sal dien as getuienis teen hulle. Maar ons sal volgende week na hierdie liedjie kyk…
 
Ek wil graag uitkom by Deut 31:9 en 31:24-29 “Moses het hierdie Torah neergeskryf en dit aan die priesters, die seuns van Levi, gegee wat die verbondsark van YHVH gedra het en aan die oudstes van Israel.” (vers 24) Dit het gebeur toe Moses die woorde van die Torah klaar in ‘n boek geskryf het totdat hulle volledig was, dat Moses die Leviete, wat die verbondsark van YHVH gedra het, bevel gegee het en gesê het: ‘Vat hierdie boek van die wet en sit dit langs die verbondsark van YHVH, julle God, sodat dit daar kan bly as ‘n getuie teen jou, want ek ken jul rebellie en jul hardkoppigheid. Let op, terwyl ek nog by julle lewe vandag, was julle rebels teen YHVH, hoeveel te meer dan ná my dood! Vergader by my al die oudstes van julle stamme en julle leiers sodat ek hierdie woorde kan sê waar hulle kan hoor en die hemele en die aarde as getuies teen hulle kan roep, want ek weet dat julle ná my dood korrup sal optree en sal wegdraai van die pad wat ek julle beveel het en wetsoortreding sal oor julle kom in die laaste dae omdat julle sal doen wat boos is in die oë van YHVH en Hom tot woede aanhits met die werk van julle hande.’”
Ons weet as ons wedergebore word in Yeshua en Hy is in ons, is ons geestelik soos hierdie verbondsark in die tabernakel. Ons vrug van ons lewe getuig van die Teenwoordigheid van Heilige Gees in ons, want ons is geskape in die Beeld van God, wat Gees is (Joh 4:24), met die doel om Sy glorie te weerspieël (goue kleur). Ons is soos hierdie houtboks (hout verteenwoordig die mens) wat die Shekina glorie van YHVH Elohim kan uitdra vir die wêreld om te sien, want wat sê Yeshua, ons is die lig van die wêreld (Mat 5:14). Wanneer ons wedergebore word en ware ambassadeurs van die Koninkryk van God is, erf ons die outoriteit, die reg, om die Koninkryk te verteenwoordig. Hierdie Outoriteit van Yeshua, word voorgestel deur Aaron se bottende amandel-staf, wat in die boks van die verbondsark moes bly. As wedergebore verteenwoordigers van die Koninkryk van YHVH, erf ons die belofte van die Lewende Woord wat op die tafels van ons hart geskryf word (2 Kor 3, Heb 8 en 10, Ps 37 en 119)… Hemelse manna vir die ons aanbiddingslewe, voorgestel in die goue potjie manna wat in die verbondsark moes bly, bread from heaven; hierdie waarhede en openbarings vanuit die troonkamer van YHVH wat ons in ontsag vir Hom sal los met die woorde ‘what is this?’… Manhu… En dan, die kliptafels, die Heilige Gees wat ons in ons verstand, wil en emosie sal rig en lei van hoe om die Karakter van YHVH te dra en te leef. Wat ‘n wonderlike prentjie van die verbondsark, ook bekend as die ark van getuienis.
 
Sien, die getuienis van ‘n lewe in Yeshua en Yeshua in ons, is die vrug van Heilige Gees. Is dit die rede dat Moses die geskrewe Torah vir die Leviete gee om te dra, vir dié priesterdom wat die verbondsark dra, vir die koninklike priesters wat die getuienis van YHVH wil dra as ambassadeurs van die Koninkryk van die Lig? Vat hierdie Torah en ‘Vat hierdie boek van die wet en sit dit langs die verbondsark van YHVH, julle God, sodat dit daar kan bly as ‘n getuie teen jou, want ek ken jul rebellie en jul hardkoppigheid.’ Kan ons dit nie maar ook vandag vir onsself erken nie? Kan ons nie maar die rebellie en die hardkoppigheid en ons natuurlike neiging tot baäls oprig bo die Woord van God, erken nie? Vat die Torah en sit dit langs die Getuienis, sê Moses. Die hebreeuse woord vir die woordjie ‘langs’, tsad, in die sy. Is julle reg vir hom? Hier kom hy!
 
Tsad, in die sy, aan die kant. Gen 6 is die deur van die ark tsad. Eksodus 25 word die takke van die menorah vanuit die tsad gevorm. Eks 26 word die bedekking oor die wandelplek van YHVH Elohim, die tabernakel, vasgemaak aan die tsad. Die ringe aan elke instrument van die tabernakel, word tsad gemaak sodat dit opgetel en gedra kan word. En Yeshua… Hy sit aan die regterKANT van die Vader (Matt 22). Yeshua sê ‘gooi julle nette aan die regterKANT’ en die dissipels van ‘n boot-vol vis (Joh 21) en Hy sit Sy skape aan die regterKANT (Mat 25). En uit Yeshua se sy, uit die kant, word Sy bruid gebore op die kruis deur water en  bloed! Mat 25:34 “Dan sal die Koning aan dié aan Sy regterhand sê: ‘Kom, julle geseëndes van My Vader, kom erf die Koninkryk wat vir julle voorberei is vanaf die ontstaan van die heelal af’…” Sien, dit is in ‘n plekkie van gehoorsaamheid wat verbond verseël word tot eenheid. Die Torah was in die verbondsark, maar ook aan die sy van die verbondsark en wanneer ons ‘n pad van verbondsbediening stap, wanneer ons die glorie van YHVH Elohim tot aan die eindhoeke van die wêreld uitdra en ons leef die droom wat Hy ingedagte vir ons gehad het voor die grondlegging van die aarde af, wanneer ons wedergebore word uit Yeshua se sy as bruid en verbondsvennoot van YHVH Elohim, het ons nie net die verantwoordelik om die Getuienis op te tel en te dra na die uithoeke nie, maar ook om die teikenmark te bedien met die volle waarheid van die instruksies van die Torah. Hierin het ons die mooiste van mooi geheimenisse oopgebreek die afgelope jaar en hierin lê die verborge skatte van die besef van die krag en Outoriteit van die 3-enige God. Bewaar die Torah, koninklike priester van Yeshua, bewaar die instruksies en dra dit aan die sy van die getuienis van Wie se ambassadeur jy is.
 
Parashah 52 beskryf wanneer jy uitgaan op jou missie. Wanneer jy uitgaan, gaan jy met die Getuienis van God se geestelike voorsiening (bread from heaven), jy stap in Sy Outoriteit (staf van Aaron) en die Karakter van YHVH Elohim is op die tafels van jou hart ingeskryf (klip tafels). Jy dra Sy glorie en Sy Getuienis van Teenwoordigheid uit tot die eindhoeke van die wêreld en dan verseël YHVH-self jou in verbond en moet jy Sy geskrifte aan jou sy dra, daar waar ‘n soldaat se swaard sal wees. Ons sluit parashah 52 af met die begin van parashah 53, Moses se woorde, Deut 32:1-4:
“Luister, O hemele en laat my praat en laat die aarde die woorde van my mond hoor. Laat my lering drup soos reën, my woord kondenseer soos dou, soos die druppels op die jong gras en soos die stortreën op die kruie, want ek verkondig die Naam van YHVH; reken grootheid toe aan ons God! Die Rots! Sy werke is volmaak, want al Sy metodes is regverdig; ‘n Magtige God van vertrouenswaardigheid en sonder onreg; Regverdig en Opreg is Hy!”
 
Kom ons bid saam: Vader, ons wil U loof en prys! Abba, ons wil U Torah optel en aan ons sy koester. Vader, soos wat U die instruksies van Torah in die Allerheiligste plek laat woon het, wil ons ‘n huisvesting maak vir die weë van YHVH Elohim in ons lewe. Abba, vergewe ons ons rebellie en hardkoppigheid deur die bloed van Yeshua. Vergewe ons dat ons dink ons weë is beter as U weë. Abba, asem U geregtigheid in ons gees in, want ons wil aanneemlik voor U staan. Vorm ons tot U Karakter en wanneer dit U behaag, stuur ons om U getuienes te vestig. U is Koning, Here en God en ons prys U vir Wie U is, El Shaddai, die Here wat genoeg is. Ons bid dit in die Naam van Yeshua, Seun van YHVH. Amen!

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click