Teken In

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis

Torah: Deut 29:10 – Deut 31:30
Haftarah: Jes 61:10 – Jes 63:9; Jes 55:6 –56:8
B’rit Hadashah: Kol ‪3:12-14; Rom 7:7-12; Rom 10:1-18 Joh 12:41-50

Die naam van die een-en-vyftigste lesing uit die Torah is Nitzavim wat beteken “om te staan.” Die naam is afgelei van die eerste vers van die week se gedeelte waarin Moses sê in Deut 29:10 “Julle staan vandag almal voor die aangesig van die Here julle God: julle hoofde, julle stamme, julle oudstes en julle opsigters — al die manne van Israel;” In hierdie gedeelte nooi Moses die hele vergadering van Israel uit om ‘n verbond met Abba Vader aan te gaan.
 
Hy waarsku hulle dat as hulle sondig, hulle in ballingskap sal gaan, maar hy voorspel ook dat hulle hulle in die toekoms sal bekeer en dat Abba Vader hulle na die land Israel sal terugbring. Sommige jare word Nitzavim saam met die Torah gedeelte of parasha Vayelech, gelees. Hierdie jaar word dit wel saam gelees, daarom sal daar twee gedeeltes bespreek word die week. 
 
So in die Torah gedeelte van verlede week (Ki Tavo) het Moses die Israeliete gewaarsku dat gehoorsaamheid aan Abba Vader seën sal bring, terwyl ongehoorsaamheid vloeke sal meebring - insluitend die vooruitsig om onder die nasies in ballingskap verstrooi te word. In die gedeelte van hierdie week het Moses die hele volk formeel bymekaar laat kom om vir hulle 'n finale oproep te gee om Abba Vader se verbond te handhaaf.
 
Gehoorsaamheid aan hierdie verbond sal die volk formeel bekragtig as Abba Vader se uitverkore volk, onderworpe aan die voorwaardes wat van toepassing is op alle toekomstige geslagte. Die hele Israel sou gebonde wees aan die bepalings van die verbond vir alle tye. Moses waarsku dan ook dat as iemand probeer het om van die verbondsvoorwaardes vrygestel te word, van die aarde af sal uitgewis word. As die hele volk die verbond verbreek, sou die land boonop 'n wildernis word en die volk sal verban word.
 
Moses profeteer dan as latere generasies die betekenis van die ballingskap sou ondervra dat hulle sou vertel dat dit 'n direkte gevolg was van die verbreking van die verbond wat Moses vir hulle gegee het. Aan die einde van die dag, nadat die volk verdrukking beleef het, sou die kinders van Israel egter na Abba Vader terugkeer en Deut 30:3-6 sê “dan sal die Here jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die Here jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal.
 
En die Here jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal dit in besit neem; en Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders. En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.”
 
Die gedeelte eindig met 'n beroep om die Woord en die instruksies daarvan te beoefen. Die verbondsverpligtinge is nie te moeilik nie, dis heeltemal binne bereik - aangesien dit 'n hartsaak is - en dit is bekend deur ‘n hartsbesluit om Abba Vader te gehoorsaam. Moses doen 'n laaste pleidooi en sê in Deut 30:19-20 “Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, deur die Here jou God lief te hê, na sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae, sodat jy kan woon in die land wat die Here aan jou vaders Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het om dit aan hulle te gee.”
 
M.a.w ons lewenspad is om Abba Vader lief te hê en na Sy stem te luister.
 
In gedeelte Nitzavim sien ons:
 
* Deut 29:9 - Die bepalings van die verbond
* Deut 30:1 - Bekering en vergifnis
* Deut 30:11 – Die keuse tussen lewe en dood
 
In die profete gedeelte sien ons:
·       Jes 61:10 - Abba Vader se guns
·       Jes 62:1 - Verlossing kom
·       Jes 63:1 – Abba Vader se dag van wraak
·       Jes 63:7 – Abba se genade word onthou
 
Namate die gedeeltes van die Torah tot 'n einde kom en ons die slothoofstukke van die laaste boek van die Torah hier in Deuteronomium bereik, doen Moses weer 'n samevatting oor alles. Hy maak seker die kinders van Israel verstaan wat van hulle vereis word as hulle oorbeweeg na die beloofde land en hul erfenis inneem. In die eerste plek is die algemene doel van die hersiening van alles om hulle daaraan te herinner dat Abba Vader hulle Vader is en dat Hy hulle sal seën as hulle die opdragte van Sy huis nakom en dat hulle hulself sal vervloek as hulle dit nie doen nie. Hy sê vir hulle dat hulle doel is om 'n getuie vir die nasies te wees, en dat Hy hulle wil vestig onder al die nasies. Abba Vader deel met hulle dat Hy 'n barmhartige God is en wanneer hulle verkeerd doen en foute begaan, sal Hy daar wees wanneer hulle terugkeer en sal hulle sondes vergewe word wanneer hulle hul ten volle bekeer het. Kortom ... Abba Vader wil hê dat hulle volledig met Hom moet saamsmelt, aangesien Hy die evangelie en die volledige boodskap van die Nuwe Verbond hier in hierdie twee hoofstukke gee.
 
In Deut 29:10-16 staan “Julle staan vandag almal in die teenwoordigheid van die Here julle God. Julle is almal hier: hoofde, stamme, leiers, beamptes, elke Israeliet, ook julle kinders en julle vrouens, selfs die vreemdeling wat by julle in die laer is, dié wat julle hout vir julle moet kap, en dié wat julle water vir julle moet aandra. Julle staan hier sodat julle deel kan kry aan die verbond van die Here julle God wat Hy vandag onder eed met julle sluit, sodat Hy julle vandag sy volk kan maak en Hy julle God kan word, soos Hy julle beloof het en soos Hy met 'n eed beloof het aan julle voorvaders, Abraham, Isak en Jakob. Die Here het gesê: ‘Dis nie net julle met wie Ek hierdie verbond onder eed sluit nie.’ Hy sluit die verbond met almal wat vandag hier saam met ons voor Hom, die Here ons God staan, maar ook met hulle wat nie vandag hier saam met ons is nie.
 
Julle weet hoe ons in Egipte gewoon het en hoe ons tussen die nasies deurgetrek het, en hoe julle waar julle verbygetrek het,”
Die eerste ding wat ek wil uitwys, is die feit dat Abba Vader dit in die bostaande gedeelte baie duidelik maak dat Sy opdragte (Torah) nie net vir die kinders van Israel is nie. Dit is vir ENIGE IEMAND wat aan hulle verbonde is en ‘n begeete het om Abba Vader te  volg. Nou hierdie vreemdelinge of bywoners in Hebreeus is die Woord “ ger” ‘n “Ger” of 'n vreemdeling in die Bybelse sin is iemand wat van 'n slegte land afkomstig is en besluit het om 'n permanente inwoner te wees van die nuwe land waarin hulle woon. 
‘n “Ger” is ten volle afhanklik van die kinders van Israel vir oorlewing en beskerming. Hulle vlug miskien van hul verlede en skuil in Israel, of hulle het kom soek of is selfs 'n weduwee of is dakloos weens oorlog. Hoe dit ook al sy, 'n “ger” in die ware sin van die woord is iemand wat eens aan 'n ander land behoort het wat nou besluit het om aan Israel te behoort. En dit is hier waar die samesmelting begin. So wat is 'n samesmelting? 
‘n Samesmelting is wanneer jy een organisasie neem en dit kombineer met 'n ander organisasie met die bedoeling dat hulle ‘n nuwe organisasie word. En dit is presies wat hier gebeur met die heidene, die “ger” wat uit 'n ander nasie kom en besluit het om by die kinders van Israel aan te sluit. Hulle kom uit 'n vreemde land met buitelandse gebruike en buitelandse gewoontes en tradisies. Wanneer hulle by die kinders van Israel aansluit, moet hulle die nuwe reëls van hierdie land leer en met dieselfde respek behandel word as enige ander gebore Israeliet, behalwe dat hulle geen land kon besit nie. Die bedoeling was dat hulle met Israel moes saamsmelt totdat hulle Israel WORD . 
 ‘n Voorbeeld tans is  .... Momentum het Metropolitan gekoop en het saamgesmelt. Metropolitan was 'n volledige verskeringsmaatskappy wat landwyd baie bekend was. Hulle het 'n goeie reputasie en  'n groot kliënte basis gehad. Maar toe Momentum en Metropolitan saamsmelt, verander al die bordjies en al die handelsmerke na Momentum Metropolitan. Niemand kan agterkom wie die "heidense" bywoner is en wie die inboorling is nie.  Dit wil voorkom asof hulle gelyk is. Maar na jare sal Momentum Metropolitan se ware agenda te voorskyn kom ... as hulle die handelsmerke weer na net Momentum toe verander. Dan sal dit duidelik word dat Momentum, Metropolitan  uitgekoop het en dit was die agenda van die eerste dag af. Die rede hiervoor is om die kliente van Metropolitan op hul gemak te stel met die nuwe handelsmerk.  
Na ‘n lang tyd van "samesmelting" sal daar geen behoefte meer wees aan die naam MetropolItan nie en is die volledige agenda van Momentum duidelik. Dit is presies hoe die samesmelting tussen die gees en die siel plaasvind. Hulle het albei hul eie gedagtes, wil en emosies, maar hulle kom van twee verskillende eienaars. Die een is uit die vlees en die ander uit die Gees. 
Hoor gou-gou as iemand sy lewe aan Yeshua gee en in Sy weë begin wandel, tree die vreemdelingswette onmiddellik in werking. Ongelukkig is dit aanvanklik onduidelik of die nuwe "organisasie" gees / siel of siel / gees is.  Albei kom soms na die oppervlak omdat die volle samesmelting nog nie plaasgevind het nie. So die vraag is: smelt die siel van iemand saam met die Gees of smelt die Gees saam met die siel? 
1 Kor ‪6:20 sê “julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik”.
Aangesien ons burgers van die Koninkryk van God word, vertoef of bly ons siele saam met die Gees (Ruach). Die Gees is die een wat die bloed van Yeshua gebruik het om ons uit te koop. Hy het ons gekoop en uitgekoop. Ons is nie meer ons s'n nie. Ons is onder nuwe eienaarskap en ons moet die wette en instruksies van hierdie nuwe koninkryk leer en dan 'saamsmelt' in ons nuwe eienaar.  
Hy bou 'n huis en ons is daardie huis. Die plan van Abba Vader is om ons uiteindelik heeltemal te hernoem deur alles wat op die ou mens dui, af te haal en te vervang met ‘n nuwe mens wat perfek na Sy beeld geskape is. Hy wil hê dat mense Hom moet sien as die nuwe eienaar en niks meer van die ou eienaar nie.    
Johannes stel dit so mooi as hy sê in Joh ‪3:30 “Hy moet meer word en ek minder.”
Dit is die perfekte definisie van die doel van 'n samesmelting. Johannes het verstaan dat hy net die voorloper was. Maar toe Yeshua die Messias kom, moes hy terugstaan en Yeshua die middelpunt laat inneem het.   
Dink gou-gou ook aan die voorbeeld: Het jy al ooit ystee gemaak?  Wat is die bestanddele waarmee ystee gemaak word? Jy het water, suiker en dan al die speserye wat in die teesakkie is nodig. 
Wat gebeur as die teesakkie in 'n glas warm water geplaas word en in die son gesit word? Die speserye begin uit die teesakkie suipel en dit meng met die water. As jy 'n groot glaskruik het, kan jy sien hoe die proses van samesmelting begin. 
Na 'n rukkie word die water in die glas heeltemal bruin en is die proses voltooi. Die suiker word dan bygevoeg terwyl die water warm is en dit los dadelik op as gevolg van die hitte. Laastens word ys bygevoeg en alles word geroer totdat dit heeltemal saamgevoeg is in een en daar het jy dit, die perfekte ystee. Net so in hierdie voorbeeld, is ons die gewone kraanwater, maar ons is eintlik geskape om ystee te wees. Maar om hierdie doel te bereik, moet die water eers baie warm gemaak word. As Abba Vader die hitte in ons lewens aandraai, hou ons nie daarvan nie. Ons hardloop weg van dit wat warm is asof ons aan die brand is. Maar die waarheid is dat die beproewinge van hierdie lewe veroorsaak dat die speserye van Sy Woord behoorlik insuipel tot in die diepte van ons siel.  As ons in die hitte van die 'Seun' Yeshua bly, sal Sy speserye en Sy Woord deel word van ons lewens. Ons moet dit as ‘pure vreugde’ beskou omdat ons weet dat ons deur 'n samesmelting gaan. Dit is geestelike wetenskap .   
As ons die proses aflê en Hom nie toelaat om te doen wat Hy moet doen om die samesmelting behoorlik te laat voleindig nie, sal ons oorbly met iets wat niemand wil drink nie. Ongelukkig word hierdie baie bedien: half gemaakte ystee wat bitter en wat goed vir niks is nie. As ons eers besef dat daar gepoog word om samesmelting te bewerkstellig, is dit baie makliker om dit net toe te laat dat Abba Vader Sy ding te doen.
Die ander rede waarom die warm beproewing nodig is, is dat die suiker moeilik oplos in yskoue water. As die speserye van die Woord dus volledig ingemeng word, moet die Gees (suiker) ook volledig bygevoeg word.  
Jy sien die waarheid sonder die gees is soos om tee te drink sonder suiker. Dit is bitter. As ons dus die suiker, die soetheid van die Gees, by die samesmelting voeg, begin alles net perfek meng. Maar net wanneer ons begin gewoond raak aan al hierdie hitte en roering en al hierdie nuwe elemente wat op ons val, word ons gebomskok met tonne ys.   
Kan jy dink wat is dan besig om te gebeur? Jy beweeg van 'n ' ger ', daardie Egiptiese buitelandse burger na 'n volledig geïntegreerde gebore Israeliet. Dit is nie maklik en nie lekker nie en neem baie tyd, in werklikheid 'n leeftyd.
Paulus sê in Galasiërs ‪2:20 “en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.”
Jy sien om deur geloof te leef, is om Hom toe te laat om van jou 'ystee' te maak. Dit is om toe te laat dat die proses ten volle voltooi word. Geloof is nie net om te besluit om by 'n nuwe land aan te sluit vanweë die voordele nie. Geloof is om 'n 'doener' te wees van die nuwe grondwet wat jy gaan leer.    
In Deut 29:14-15 sê Abba Vader “Dis nie net julle met wie Ek hierdie verbond onder eed sluit nie. Hy sluit die verbond met almal wat vandag hier saam met ons voor Hom, die Here ons God staan, maar ook met hulle wat nie vandag hier saam met ons is nie.”
Nie net is die verbondseed met die huidige volk, Israel, gesluit nie, maar met elke persoon wat van daardie dag af tot nou toe besluit het om by hulle aan te sluit en die volk van Abba Vader te word. 
Dit is die konsep waar Paulus in Romeine 11 'die ineënting' noem. Dit is 'n samesmelting. Ons leen nie die God van Israel nie en skep dan ons eie grondwet nie, maar smelt by Israel in.  
Exodus 12:49 “Een en dieselfde bepaling moet geld vir die gebore Israeliet en vir die vreemdeling wat julle beskerming geniet.”
In Abba Vader se Koninkryk was daar nooit die bedoeling dat daar twee verskillende grondwette vir Sy Koninkryk sou wees nie. Daar was nooit een wet vir die Israeliete en ' ʼn ander wet vir die heidene wat by hulle gewoon het nie. Geen land doen dit selfs vandag nie.   
Kan jy jou voorstel dat iemand uit Botswana in Suid-Afrika kom woon en die Suid Afrikaanse regering sê vir hom dat vreemdelinge nie dieselfde wette het as die Suid Afrikaanse burgers nie? Dit sal heeltemal chaos veroorsaak. Dit is sinvoller vir 'n regering om almal presies volgens dieselfde reëls te laat speel. En dit is dieselfde met Abba Vader en Sy koninkryk. 
Op die een of ander manier het die hoofstroom Christendom op die een of ander manier die standpunt ingeneem dat Abba Vader een stel reëls vir die Joodse volk en 'n ander stel vir die heidene het.  Abba Vader is baie duidelik, daar is een “wet' vir albei. Hy het een volk, nie twee nie.  
Deut 30: 1-6 “EN as al hierdie dinge oor jou kom, die seën en die vloek wat ek jou voorgehou het, en jy dit ter harte neem onder al die nasies waarheen die Here jou God jou verdryf het, en jy jou tot die Here jou God bekeer en na sy stem luister net soos ek jou vandag beveel, jy en jou kinders, met jou hele hart en met jou hele siel, dan sal die Here jou God jou lot verander en Hom oor jou ontferm; en Hy sal jou weer versamel uit al die volke waarheen die Here jou God jou verstrooi het. Al was jou verstrooides aan die einde van die hemel, daarvandaan sal die Here jou God jou versamel, en daarvandaan sal Hy jou gaan haal. En die Here jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het, en jy sal dit in besit neem; en Hy sal aan jou goed doen en jou vermenigvuldig meer as jou vaders. En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag, om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe.”
So hierdie gedeelte handel oor wat gebeur as die samesmelting nie plaasvind nie. As ons kies om van die hitte van die samesmeltingsproses weg te draai, op te gee of weg te loop van die samesmeltingsproses, word die vloek van die wet in werking gestel en word ons weg van Hom gestrooi.  
Maar terselfdertyd betoon Hy aan ons Sy groot genade. As ons tot bekering kom en na Hom terugkeer, sal Hy medelye met ons hê en die proses weer van vooraf begin. Soos jy kan sien in vers 6, is Abba Vader se uiteindelike eindspel om ons hart te laat besny en om Hom lief te hê met ons hele hart, verstand, siel en krag, wat Yeshua ook gesê het. Hy is opsoek na die volledige samesmelting. Kyk na die volgende verse wat ons vertel waar en hoe hierdie samesmelting plaasvind.
Deut 30: 11-14 ““Die gebod wat ek jou vandag beveel, is nie te moeilik vir jou nie. Dit is ook nie buite jou bereik nie. Dit is nie in die hemel nie, sodat jy nie hoef te sê: ‘Wie sal vir ons opklim hemel toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel sodat ons daarvolgens kan lewe’ nie.
Dit is ook nie oorkant die see nie, sodat jy nie hoef te sê: ‘Wie sal vir ons oorvaar na die oorkant toe om die gebod vir ons te gaan haal en ons dit mee te deel sodat ons daarvolgens kan lewe’ nie. Die gebod is baie naby aan jou, jy kan daaroor praat, jy ken dit, jy kan daarvolgens lewe.”
Die samesmelting vind plaas in die mond en in die hart. Paulus haal eintlik hierdie gedeelte aan in sy brief aan die Romeinse gemeente waar hy sê in Rom 10: 9-10 “As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek; en met die mond bely ons, en ons word gered.”
Geregtigheid is 'n kenmerk van Abba Vader en as iemand dus van harte glo, word hulle outomaties in daardie regverdige toestand geplaas nog voordat hulle 'n enkele ding doen om dit te bewys.  Dit is amper soos om iemand met 'n handdruk jou woord te gee. Onmiddellik word jou woord as goud beskou en staan jy reg voor daardie persoon. Maar vanaf daardie oomblik moet jy jou woord nakom met die werk wat nodig is om die belofte na te kom.  As jy dit nie doen nie, word die oorspronklike belofte nietig verklaar. ’n Maatskappy wat besluit dat hulle uitgekoop wil word, maar nooit die teken verander nie, is niks anders as ‘n maatskappy wat nooit uitgekoop is nie. 
Maar wat ek hier wil uitwys, is die HOE om hierdie samesmelting regtig te laat geskied. Dit word in die mond en in die hart aangetref. Dit gaan alles oor 'hoor en doen'.  
Deut 6: 4-9 ““Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here. Daarom moet jy die Here jou God liefhê met hart en siel, met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp by jou kinders en met hulle daaroor praat as jy in jou huis is en as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. Jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande, en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op jou deurkosyne en op jou stadspoorte.”
Die eerste hoofdeel van die samesmelting en om dit te laat geskied, is om die hele tyd daaroor te praat. As ons in ons huise sit, as ons langs die pad loop, as ons gaan lê en as ons opstaan.  Ons is veronderstel om deurentyd Abba Vader en Sy Woord op ons lippe te hê. Ons lof vir Hom is om voortdurend op ons lippe te wees en ons gedagtes moet die hele dag oor Hom wees.  Dawid sê in Ps 34:2 “Ek wil die Here altyd loof; sy lof sal altyddeur in my mond wees.”
Abba Vader wil hê dat Sy kinders voortdurend aan Hom moet dink. As ons aan Hom dink, praat ons oor Hom ... ons borrel oor ...
Onthou jy toe jy met jou lewensmaat nog uitgegaan het? Jy het op daardie stadium al jou vriende en familie mal gehad, want al waaroor jy gepraat het, was jou geliefde. En wat het jy uiteindelik gedoen? Jy het met haar of hom getrou. Dit is wat Abba Vader vir ons wil hê. Hy wil hê dat ons so lief moet wees vir Hom en om met Hom  "saam te smelt" . 
PRAKTIESE WENK: As jy sukkel met die samesmelting vind iets in die Woord wat tot jou spreek en begin om daaroor te praat met ieder en ‘n elk wat jy ken.  
As jy jou gedagtes verskuif, verskuif jy jou aandag na die proses om "ystee" te maak en om al die bekommernisse van hierdie wêreld weg te neem. Persoonlik praat ek met my Pappa en prys Hom vir alles wanneer ek loop, oefen, ens. Lofprysing is die sleutel om die samesmelting te begin. 
Noudat ons die eerste stap van die samesmelting geleer het, kan ons na die finale fase toe beweeg en dit is om Hom toe te laat om Sy Woord op jou hart te skryf. En die enigste manier waarop ons dit kan doen, is om die tyd te neem om die ‘nuwe reëls van die maatskappy' wat ons uitgekoop het, te leer ken.  
Hoe meer ons Sy woord lees en bestudeer en die OORSPRONKLIKE VOORWAARDES van elke teksgedeelte uitgrawe , hoe meer kan ons die oorgang maak na die samesmelting en aantrek van ons nuwe uniform. Dawid het dit so gesê in Psalm 119: 9-11 “Hoe kan 'n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan U woord! Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van U gebooie nie. Aan U beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.”
Die samesmelting word volledig namate ons ons fokus om Sy Woord in ons hart weg te steek en te doen wat Hy sê ons moet doen. Dit word natuurlik en ‘n gewoonte om te doen wat jy dink en waaroor jy praat. As jy gedurig aan Hom dink en oor Hom praat en wat Hy jou in jou lewe wys, sal jy outomaties doen wat Hy wil hê jy moet doen. 
Wanneer die samesmelting toegelaat word  om sy gang te gaan, sien mense jou en jou 'teken' nie meer nie, hulle sien Hom en Sy teken en dit word vir die wêreld duidelik wie die ware eienaar van jou firma of organisasie is. 
Daar is baie tyd wat ons elke dag mors waar ons eintlik ons Koning kan loof en tyd in gebed saam met Hom spandeer soos Daniel. Laat die samesmelting dus plaasvind en kyk na alles in jou lewe as deel van die proses.  
Laat Sy Woord insuipel in wie jy is en "Dink ABBA!" En as jy klaar is, sal jy 'n soet drankie wees vir iemand anders se warm dag.  
 
Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Vader hier is my alles, was my met die Waterbad van U Woord en kom leef in my. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Amein. Shalom.

Audio Boodskap

X

Right Click

No right click