Efe 4:11-13 en Hy het sommige as afgevaardigdes (apostels), sommige as profete, sommige as boodskappers van die goeie boodskap (evangeliste) en sommige as herders (pastore) en sommige as leermeesters gegee om die afgesonderdes volledig te maak vir hulle dade in die bediening tot opbouing van die liggaam van die Gesalfde Een totdat ons almal een sal wees in vertroue en in kennis van die Seun van God, een man, tot die mate van die volgroeidheid in die Gesalfde Een.

Die wereld se definisie van die leermeester soos gestel deur Wikipedia: ‘n Persoon wat ander onderrig, veral in n skool.

Abba Father, leer my wat dit behels om ‘n pastoor of herder te wees. Leer my hoe om in my roeping te loop tot eer en verheerliking van U Naam, Karakter en Outoriteit.

Abba Father, as U my gevorm het in my moederskoot om n evangelis te wees, Here, asem dit nou asb in my gees in!

Teks verse: Efesiers 4:11
Abba Vader, wat is spesiale roeping is die profeet! Kom leer ons , Abba! Is dit ek hierdie? Is ek ‘n profeet van die Allerhoogste?

Teks verse: Efesiers 4:11
Julle, vandag maak ons eers ons oe toe en vra vir Abba Vader om waarlik in ons hart in te spreek as hierdie apostoliese roeping vir jou is. Wys ons Abba Vader, stuur vir ons konformasie deur n boetie of n sussie indien ons dit nie self herken nie. Partykeer sien mens jou maats se eienskappe makliker as jou eie. Pappa God, ons weet dat U ons perfek en volgens plan geskape het. As ek myself of my maatjie in die apostel erken, Here, spreek daardie sekerheid nou in my gees in. Ons wil nou in ons roepings begin beweeg, Abba. Ons het die behoefte om werk vir die koninkryk te doen want ons weet die tyd voor die oes is min. Daar is n dringendheid in ons gees, die Messias is naby! Spreek Here, U diensknegte luister! Amen
 
Wiki definition: 'N kragtige pionier advokaat of ondersteuner van 'n bepaalde beleid, of idee, in hierdie geval van die evangelie van Yeshua en die ou verbond. 
 
Die woord “apostel” soos gebruik in Efe 4:11 kom vanaf die griekse woord, Apostolos (Ap-os-tol-os). Maar wat is die Bybelse konsep van die woord apostel. Hoe definieer die oorspronklike tekse hierdie woord volgens die griekse vorm waarin dit die eerste keer gebruik is? Dit word omskryf as die volgende:
• 'n Gevolmagtigde, boodskapper, die een uitgestuur met spesifieke instruksies (dink aan die 12 apostels van Yeshua, spesifiek gestuur om die liggaam van Yeshua / die kerk in waarheid te gaan uitbou)
• ‘n Ambassadeer (‘n verteenwoordiger of promotor van n spesifieke aktiwiteit, in hierdie geval die evangelie en Yeshua, die Verlosser)
• ‘n Kommisaris (‘n person aangestel in n rol om te reguleer), om die liggaam van Yeshua (die kerk) te reguleer
• ‘n Boodskapper (‘n person wat gestuur is na n spesifieke plek toe om ‘n boodskap oor te dra of om n taak uit te voer) – he that is sent.
Die wortel woord van hierdie Apostolos is Apostello (Ap-os-tel-lo). Dit beteken:
• Om ‘n opdrag uit te voer van n boodskap om na n spesifieke plek te gaan (hemel vs hel in hierdie geval). Tipies kan hierdie apostel nou nie juis uhm en ah oor die bestaan van hemel en hel nie, hy moet oortuig wees van die geldigheid daarvan.
• Om weg te stuur, of the ontslaan. Hierdie is die teachers wat jou leer wat om uit jou lewe te verwyder om op daardie bestemde plek, hemel, uit te kom. Hulle teach die instruksies van YHVH Elohim. Al die instruksies! En hulle het n passie hiervoor. Net soos Sha’ul absoluut opgerig was in die wet van Abba as n Fariseer (onthou ons het gekyk na sy geleerdheid Maandag; hierdie seuntjie wat die hele ou testament uit sy kop uit kon op se?).
• Hierdie is die teachers wat jou leer “how to be set apart”, hoe om jouself te heilig. Jy hoor hul gereeld se “wash yourself with the Word of Abba Father”. Hulle teach teen die wereld en vir Abba!!
Apostello is egter saamgestel uit:
APO + STELLO = wat beteken Verdeeltheid + Vereniging. En ek het eers gedink: Abba, hoe kan jy in dieselfde roeping verdeel en verenig? Maar dit is eintlik baie maklik! Jy verwyder die dinge wat van die wereld is en nie van Abba Vader nie; jy verwyder en vernietig die dinge in jou en ander se lewens wat jou eenheid met Abba Vader en Yeshua breek. Jy trek onkruid uit! Jy maak huis skoon! En nie net maak jy skoon nie, jy leer ander om hulself te verdeel en apart te hou van hierdie dinge deur te stop, weg te beweeg en om te keer. Klink dit soos repentance? Het iemand al vir jou gese jy is die “turn or burn” tipe? Dan het jy apostoliese roeping! Dit is super belangrik vir jou om die bruid van Yeshua toe te rus met die nodige kennis en apparaat om hulself voor te berei vir wanneer ons Bruidegom (Jesus Christus) ons gaan kom haal met Sy wederkoms op die wolke!
 
Maar hierdie Apostello het selfs n dieper betekenis: die griekse woord Histemi (His-tay-mee). Dit beteken om regop of staande te maak, om iets reg te maak, om iets te vestig, om ferm te wees, om n familie of n koninkryk ongeskonde te hou. Dit beteken ook om dinge uit te balanseer en verwys letterlik na die aksie om n munt op die ander kant van n skaal te sit om ‘n item wat daarop le te balanseer.
 
Hiermee dan ook spesifieke karaktereienskappe genome deur die Strong’s woordeboek van n apostel:
✓ Standvastige verstand (‘n apostel kan nie afstand doen vanaf die dinge wat YHVH Elohim behaag nie
✓ Dikvellig (jy kan nie fyngevoelig wees of maklik affrontasie neem nie; baie mense gaan dinge vir jou se wat seer maak, maar jy moet onthou dat hulle die boodskap wil affronteer, nie die boodskapper nie)
✓ Waaksaam (altyd gereed en op die uitkyk vir gevare wat die eenheid in die bruid kan skeur. Hierdie sal n aanvalstaktiek van die vyand wees, juis omdat jy eenheid bewerkstellig en beskerm)
✓ Sterk en braaf (jy moet onwankelbaar wees in Abba se Woord, eintlik n bietjie hardkoppig ook)
✓ Uithouvermoe (Jy moet nie maklik op- of oorgee nie; jy moet die boodskap van waarheid by die Bruid uitkry al is daar baie struikelblokke deur die viand oor jou pad. Jy moet lekker “tough” wees, want jy weet jy veg en vermaan oor dit wat reg is volgens Abba en dit beteken die wereld sal dit teen staan)

Ons kan so baie van die apostoliese roeping leer uit hoe Sha’ul geroep is deur Abba Vader in Hand 9:3-16.
1) Daar was n ontmoeting met Yeshua. Sha’ul het Yeshua se aangesig ontmoet op die pad na Damascus (Hand 9:3-5). As jy n apostel is, moet jy oortuig wees van Yeshua se bestaan en van die evangelie. Jy het Hom ontmoet. Hy het jou uit omstandighede geruk!
2) Sha’ul het n instruksie by Yeshua gekry om op n sekere plek te gaan wag. As hy ongehoorsaam was, kon hy nie sy roeping vervul nie. Jy moet n gehoorsame, verbondskind wees wat binne Abba Vader se wil leef en leer. Jy volg Sy instruksies en riglyne, jy is apart gestel vanaf die wereld. En jy het n passie en dringendheid om dit te beklemtoon in jou eie en ander se lewens.
3) Jy het dalk baie vriende, soos die waarmee Sha’ul op die Damascus pad was, maar daar sal van jou verwag word om dalk afstand van hulle te doen. Hierdie roeping is n alleenpad. Sha’ul se vriende kon Yeshua se stem hoor, maar hul kon hom nie sien nie (Hand 9:7). En Sha’ul is alleen uitgekies tussen sy vriendegroep. Noem baie mense jou n “loner”. Jy is dalk opgerig vir apostoliese roeping! 1 Kor 16:13 – Wees braaf en sterk!
4) Jy sal verseker n bietjie hulp nodig he om uit te kom by jou destinasie. Nadat Yeshua aan Sha’ul verskyn het, kom hy vir 3 dae lank nie sien nie en moes sy vriende hom lei na Judas se huis, waar hy moes wag. Abba sal mense / mentors / leerskole oor jou pad stuur. Wees leersaam. Moenie trots wees nie. ‘n Trotse gees is nie teachable nie. Gebruik die hulpbronne wat Abba vir jou uitlig! Hy sal jou nie n apostel maak, maar nie vir jou mentors verskaf nie! (Hand 9:8)
5) Hier het Sha’ul himself bevind toe Abba hom geroep het: Hand 9:11 “a street called Straight and in the home of Judas, Sha’ul, a man from Tarsus”. Kom ons kyk na die definisie van die griekse woord wat in die oorspronklike teks gebruik is:
Jy sal mense na jou toe aantrek wat bevryding en redding vereis (street). Jou roeping sal n kragtige sukses wees, dit sal voorspoedig wees en jy sal goed vaar daarin (straight) solank jy jou hulp soek by die Regte Bron, die dwelling teenwoordigheid van Ruach Ha’Kodesh, Heilige Gees (house). Jy sal My naam verheerlik (Judas) en you will be Sha’ul of Tarsus, “desire to a flat basket”.
 
En hier kom die openbaring uit Abba se troonkamer vir die apostels:
A flat basket word omskryf in Amos 8:1-2 as n mandjie vol somersvrugte. Die hebreeuse woord wat in die oorspronklike geskrif gebruik word vir mandjie is KELEB, wat beteken “the yelp of a dog”. Die kef van n hond. Regdeur Abba se woord word die wat die Woord en waarheid van Abba Vader en Yeshua verwerp, na honde verwys. Die Hebreeuse woord vir somersvrugte is QUTS (koots) wat beteken om iets af te sny, soos om gerwe te sny met n oes.
 
Apostel van Abba Vader, jy is opgerig om die blaf van die honde, die wat Abba en Sy evangelie verwerp, af te sny sodat die Bruid van Yeshua verenig kan word. Dit is n alleen pad! Baie van jou vriende sal van jou af weg beweeg as jy jouself begin heilig en loop in jou roeping, maar jy moet sterk staan en dikvellig wees. Abba het jou gestuur as n boodskapper en jy is op n spesifieke plek om n taak te verrig deur die boodskap van Waarheid te bring! Deur dit te doen, bring jy verheerliking aan Abba.
Daar is nog n plek wat hul van n mandjie praat: in Psalm 81:6 “dod dod” – Om te borrel, om te kook. Jou roeping sal vir jou n brandende begeerte wees, kind van El Shaddai!
En laaste... hul het vir Sha’ul gekry waar hy bid in hierdie huis. Bly op jou kniee, apostel van Yeshua! Gesig af, in die teenwoordigheid van Heilige Gees.

Audio Boodskap

Teksverse: Efesiers 4:1-4
Ek doen daarom n beroep op julle om waardig te leef aan die roeping waarmee julle geroep is:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click