Pesach

Joh ‪19: 19‬
"En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit; en daar
was geskrywe: JESUS, DIE NASARÉNER, DIE KONING VAN DIE JODE."

1 Petrus 1:19
“Deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos.”

Titus 1:16
“Hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloën Hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk.”

Mat 5:17
“Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul.”

Joh 1:29
“Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!”

Joh 14:23
“Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy My woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak.”

Markus 16:13
“En hulle skreeu weer: ‘Kruisig Hom!’.”

1 Petrus 1:19
“Deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos.”

Joh 1:29
“Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld opneem!”

Joh 8: 33
“Hulle antwoord Hom: Ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie; hoe sê U dan: Julle sal vry word?”

Joh 8:32
“En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.”

Eks 3:7-8
“En die HERE sê: Ek het duidelik gesien die ellende van my volk wat in Egipte is; en Ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, ja, Ek ken hulle smarte. Daarom het Ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos en hulle te laat optrek uit daardie land na ‘n goeie en wye land, na ‘n land wat oorloop van melk en heuning…”

Deut 12:29-32
“As die HERE jou God die nasies waar jy na toe gaan om hulle uit die besitting te verdrywe, voor jou uitroei, en jy hulle verdrywe en in hulle land woon, neem jou dan in ag dat jy nie, agter hulle aan, verstrik word nadat hulle voor jou uit verdelg is nie, en dat jy nie na hulle gode vra en sê nie: Hoe het hierdie nasies hulle gode gedien? —dat ek ook so kan doen. So mag jy nie handel met die HERE jou God nie; want alles wat vir die HERE ‘n gruwel is, wat Hy haat, het hulle vir hulle gode gedoen; want selfs hulle seuns en hulle dogters verbrand hulle met vuur vir hulle gode. Alles wat ek julle beveel, dit moet julle sorgvuldig hou; jy mag daar niks byvoeg en daar niks van weglaat nie.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click