Luk  22:41-42
“En Hy het Hom van hulle afgesonder omtrent so ver as ‘n mens met  ‘n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê: Vader, as U tog maar  hierdie beker van My wil wegneem! Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil  geskied!”

Luk  ‪15:17-19
“Maar hy het tot homself gekom en gesê: Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek vergaan van honger! Ek sal opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u huurlinge.”

Spr 11:3
"Die opregtheid van eerlike mense bepaal hulle koers."

Eks 33:15
“Toe sê hy vir Hom: “As U nie self meegaan nie, laat ons dan nie hiervandaan optrek nie’”

Spreuke ‪14:12
“Daar is ‘n weg wat vir ‘n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood”.

Konings 8:61
“Laat julle hart dan volkome met die Here onse God wees om te wandel in sy insettinge en sy gebooie te onderhou, soos vandag.”

Ope 3:15-16
"Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm is nie. As julle tog maar net koud of warm was! Maar nou omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan Ek julle uit my mond uitspoeg”.

Romeine ‪8:29
“Want die wat Hy vantevore geken het dié het Hy ook vantevore verordineer om  gelykvormig te wees aan die beeld van Sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders”.

Rom 6:5-6
“Want as ons met Hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur dié aan sy opstanding; aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.”

Luk ‪9:23
"As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg."

Rom 12:2
"En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is."

Luk ‪15:12- 13
“En die jongste van hulle het vir sy vader gesê: Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En  nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaargemaak en weggereis na ‘n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe.”

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click