Joel ‪2: 12-13
"Maar selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklaag. En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.”

Han 9:6
“En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen.”

Paulus het kinders van Abba Vader wat in Yeshua geglo het, vervolg en toe hy op reis was na Damaskus het daar 'n lig uit die hemel op hom gekom en hy het op die grond geval en ‘n stem gehoor wat vir hom sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? En Paulus sê in Han 9:5-6 "Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: Here, wat wil U hê moet ek doen? En die Here antwoord hom: Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen."
 
Is dit nie amazing nie … Paulus het 'n ontmoeting met die Seun van Abba Vader ... kyk in Sy oë en vra dadelik: "Wat wil U hê moet ek doen?" Yeshua sê gaan na die stad toe en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Met ander woorde, in ‘n ontmoeting met Yeshua verander alles. Jou werk, jou stokperdjies en niks anders word belangriker as Hy nie. Paulus het na die ontmoeting met Yeshua 'n keuse gehad want hy was 'n Fariseër en ‘n baie hoog geleerde en het mense vervolg wat in Yeshua geglo het en nou het hy 'n aangesig ontmoeting gehad met die Lig van die wereld en nou het Paulus 'n keuse … Gaan hy nog mense wat in Yeshua glo vervolg of gaan hy vir die wêreld van Yeshua vertel? Gaan hy die Lig van die wereld skyn? Jy sien alles verander want Paulus staan toe van die grond af op en kon niks sien nie en die manne lei hom na Damaskus toe soos Yeshua gesê het want Paulus wil weet wat moet hy doen. M.a.w Paulus vra eintlik Yeshua vervang my duisternis in my met U Lig want ek wil U lig vir ‘n donker wereld skyn. Ja dadelik wil Paulus hierdie hande en voete word van Yeshua en het 'n hartsverlange om iets vir Yeshua te doen ... soveel so dat Paulus vir drie dae niks geëet of gedrink het nie. Paulus wou weet Yeshua wat kan ek vir U koningkryk doen en Paulus gaan vas vir drie dae. Wow!!

Paulus het 'n groot besluit om te maak en wat hy doen is hy gaan bid en vas vir drie dae. Jes 58:8 sê "Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die HERE jou agterhoede wees." Met ander woorde as daar duisternis in jou lewe is en jy weet nie wat om te doen nie... jy twyfel en is baie onseker soos byvoorbeeld wat om vir Abba Vader se koningkryk te doen? Of moet ek hierdie werk aanvaar of nie? Of moet ek verhuis of moet ek bly? Abba vader se Woord sê elke keer wat ek en jy groot groot besluite moet maak kan ons bid, vas en Abba Vader se aangesig soek want Hy weet wat Hy vir ons beplan en sal ons Sy weë bekend as ons Sy aangesig soek. As ons dit sal doen sal oogskille van ons oë afval en alles sal verander .... ons sal goddelike rigting kry.
 
As ek en jy in geloof sal opstaan en gehoorsaam wees sê Abba Vader in Jes 30:21 "en jou ore sal ‘n woord agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan." Die vraag is wanneer gaan ons opstaan en gaan doen wat Abba Vader sê? Oogskille gaan nie afval as ek bly sit en wonder nie. Nee oogskille val af as ek met 'n hartsbegeerte alles doen in geloof en gehoorsaamheid. Abba Vader stuur toe vir Ananías wat geweet het Paulus maak kinders van Hom dood om vir Paulus hande te gaan oplê en Ananías skop eers daarteen maar Abba Vader sê vir hom in Han ‪9:15 "Gaan, want hy is vir My ‘n uitverkore werktuig om my Naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel." Wow wat 'n roeping! Kan jy dink Abba Vader praat van my en jou as Sy uitverkore werktuig? Ananías gaan toe soontoe gaan lê hande op Paulus en sê vir hom in Han ‪9:17-18 "broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en is gedoop." Wat daarvan ons soek Abba Vader se aangesig deur te bid en te vas sodat skille van ons oë afval en begin doen dit waarvoor Abba Vader ons geskape het?

Dan het Johannes die Doper ook gereeld gevas want Johannes se dissipels kom na Yeshua toe in Mat ‪9:14 en sê "Waarom vas ons en die Fariseërs dikwels, maar u dissipels vas nie?" Met ander woorde Johannes die Doper het gereeld gevas en die Woord sê ook in Mat 3:4 "sy voedsel was sprinkane en wilde heuning." Hoekom het Johannes so gereeld gevas? As gevolg van Johannes die Doper se soeke na Abba Vader se aangesig in gebed en vas glo ek het hy groter invloed gehad. Invloede gehad? Ja, Yeshua praat van Johannes die Doper en dan sê Hy in Mat ‪11:11 "Voorwaar Ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie; maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy." Dan sê Abba Vader se Woord in Joh 1:6-7 "Daar was ‘n man van God gestuur, wie se naam Johannes was. Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo." Met ander woorde Johannes se invloede was groot want hy het van die Lig getuig en Jesaja sê in Jes 58:8 "....jou geregtigheid sal voor jou uit gaan.." met ander woorde jou invloede sal groei. Ons vas nie om vir die wêreld te wys hoe goed ons is of hoe geestelik ons is of vir enige ego gedrewe doelwitte nie maar wanneer ons vas is een van die voordele: jou invloede sal groei. Jou invloed met mense sal groei soos wat hulle Abba Vader se Lig in jou sal sien. Hoekom? Want Yeshua sê in Mat ‪5:14-16 “Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo-op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie; en 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder die maatemmer nie, maar op die staander, en dit skyn vir almal wat in die huis is. Laat julle lig só skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is, verheerlik.”

Jou invloede sal groei want jy skyn Abba Vader se Lig wat Hom verheerlik. Hoeveel van ons sal nie graag 'n groter invloed wil hê in ander se lewe nie? Die vraag is wil jy invloed hê by jou werk, wil jy invloed hê in jou kinders se lewe, die jeug van vandag of net ‘n invloed onder jou vriend? Jy sien as ons meer en meer in Abba Vader se aangesig kom deur gebed en vas hoe meer invloed sal ons hê en Sy Lig helder skyn.

Het jy dalk soos Paulus groot besluite om te maak tans? Teiken daardie beluitnemings deur Abba Vader se aangesig te soek in gebed, en vas.  As ek en jy Abba Vader se aangesig soek in gebed en vas oor besluite wat ons moet maak, sal Abba Vader vir ons Sy antwoorde openbaar. Spr 3:6 “Ken Hom in al jou weë, dan sal Hý jou paaie gelykmaak.”

Wil jy soos Paulus en Johannes ‘n invloed hê en hierdie helder lig wees wat skyn in ‘n duister wêreld? Nader na Abba Vader en Hy sal jou nader!!
 
Kom ons bid saam:
Abba Vader, Koning van My Hart ek loof en prys U. Abba …. Open my eyes I want to see You, I want to hear You…. I wanna be more desparate for You Abba. Vader ek wil gaan ek wil U uitverkore werktuig wees wat U Naam sal verkondig oor ons nasie. Vader kom skyn U Lig deur my sodat ek U lig kan skyn in ‘n duistere wêreld. Meer en meer van U. Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Yahweh. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

Jona 4:2
“Toe bid hy tot die HERE en sê: Ag, HERE, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug; want ek het geweet dat U ‘n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil.”

2 Pet 3:9
"Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom."

Rom ‪13:12
“.....Laat ons dan die werke van die duisternis aflê en die wapens van die lig aangord.”

1 Kor ‪3:16 
"Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie." 

Mar ‪2:19-20
“En Yeshua sê vir hulle: Kan die bruilofsgaste dan vas terwyl die bruidegom by hulle is? So lank as hulle die bruidegom by hulle het, kan hulle nie vas nie. Maar daar sal dae kom wanneer die bruidegom van hulle weggeneem word, en dan sal hulle vas, in daardie dae.”

1 Sam 7:6
“Hulle kom toe bymekaar by Mispa, en hulle het water geskep en dit voor die aangesig van die HERE uitgegiet, en dié dag het hulle gevas en daar gesê: Ons het gesondig teen die HERE. En Samuel het die kinders van Israel in Mispa gerig.”

Esra ‪8:23
"So het ons dan gevas en onse God dit gevra, en Hy het ons verhoor."

Mar ‪9:28 
"En toe Yeshua in die huis kom, vra sy dissipels Hom afsonderlik: Waarom kon ons hom nie uitdrywe nie? En Yeshua sê vir hulle: Hierdie geslag kan deur niks anders uitgaan as deur gebed en vas nie.” 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  |  082 852 0544  |  facebook houtkruis          

X

Right Click

No right click